CLOSED

St David’s Day Badge Competition 

We plan to celebrate St Davids Day with our very own St David’s day Blanket Badge!

The competition is open to all young people in scout groups in Wales. Whether you are a Squirrel or an Explorer, we don’t mind!

Let’s get creative!

 • This design is for use as a Blanket Badge
 • The design must be linked to St David’s Day
 • The competition is open to all young people in scout groups in Wales
 • The deadline for submitting the blanket badge design is 5pm on the 8th December 2023,
 • A panel of 3 judges will decide the winner of the badge competition
 • The winner will be notified week commencing 18 December 2023
 • The badge design will be prepared and ready for purchase from Scouts Store in time for St David’s Day.
 • The badge design will be in both Welsh and English
 • All entries can be photographed or scanned and emailed to admin@scoutscymru.org.uk

Please also remember that our designer will be bringing the design to life so a few tweaks here and there could possibly be made.

The St Davids Day Badge Competition template can be downloaded here.

Good luck!

 

Cystadleuaeth dylunio bathodyn!

Rydym yn bwriadu dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda’n Bathodyn Blanced Dydd Gŵyl Dewi ein hunain!

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob person ifanc mewn grwpiau sgowtiaid yng Nghymru. P’un a ydych chi’n Wiwer neu’n Archwiliwr, does dim ots gennym!

Gadewch i ni fod yn greadigol!

 • Mae’r dyluniad hwn i’w ddefnyddio fel Bathodyn Blanced
 • Rhaid bod y dyluniad yn ymwneud â Dydd Gŵyl Dewi
 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob person ifanc mewn grwpiau sgowtiaid yng Nghymru
 • Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r dyluniad bathodyn blanced yw 8 Rhagfyr 2023,
 • Bydd panel o dri beirniad yn penderfynu enillydd cystadleuaeth y bathodyn
 • Bydd yr enillydd yn cael ei hysbysu o’r wythnos sy’n dechrau 18 Rhagfyr 2023
 • Bydd dyluniad y bathodyn yn cael ei baratoi ac yn barod i’w brynu o Scouts Store mewn pryd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi.
 • Bydd dyluniad y bathodyn yn Gymraeg ac yn Saesneg
 • Gellir tynnu lluniau neu sganio pob cais a’u he-bostio at admin@scoutscymru.org.uk

Gellir gweld y templed ar gyfer y bathodyn a’r canllawiau yn y ddogfen ddylunio yma

Cofiwch hefyd y bydd ein dylunydd yn dod â’r dyluniad yn fyw felly efallai y bydd ychydig o newidiadau yn cael eu gwneud yma ac acw.

Pob lwc!